LETS Sint-Niklaas

Privacy

Privacy en Disclaimer

De website https://letssint-niklaas.be hierna LETS SN-site genoemd, is eigendom van de Letsgroep Sint-Niklaas met als administratief adres:
Begijnenstraat 98, 9100 Sint-Niklaas.
De toegang tot en het gebruik van de LETS SN-site is kosteloos doch houdt de kennisname en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de volgende mededelingen en voorwaarden. Indien u de nadere regels en voorwaarden voor het gebruik van de LETS SN-site niet aanvaardt, gelieve deze site onmiddellijk te verlaten.

Doel van de LETS SN-site

De LETS SN-site heeft onder meer en hoofdzakelijk tot doel: het bieden van informatie aan de LETS Sint-niklaas en (potentiële) LETS-leden; het voorstellen van LETS Sint-Niklaas en zijn werking. Alle informatie op de LETS SN-site (of op de websites waarnaar de LETS SN-site doorverwijst) is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten raadplegen. Op of via de LETS SN-site ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. De inhoud van de LETS SN-site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de LETS SN-site

LETS SN-site besteedt veel aandacht en zorg aan de LETS SN-website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan LETS SN niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de LETS SN-site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal LETS SN de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kan u contact opnemen met LETS SN via het
e-mail adres: info[punt]lets[punt]sintniklaas[at]gmail[punt]com

LETS SN spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. LETS SN kan echter niet garanderen dat de LETS SN-site volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. LETS SN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de LETS SN-site of van de op of via de LETS SN-site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, (werk)onderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Service aan LETS-leden

LETS-leden hebben toegang tot informatie die hun specifiek aanbelangt. Hiertoe dienen zij zich te registreren en een wachtwoord op te geven. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en mag niet aan derden gegeven of ter beschikking worden gesteld. Indien de gebruiker deze voorwaarde niet naleeft of in geval van ander misbruik, behoudt LETS SN zich het recht voor om de betrokken gebruiker(s) de toegang tot de LETS SN-site gedeeltelijk of volledig, tijdelijk of permanent te ontzeggen.

Privacyverklaring

LETS SN hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LETS SN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als LETS SN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
info[punt]lets[punt]sintniklaas[at]gmail[punt]com

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door LETS SN verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen genieten van de dienstverlening van LETS SN (uitvoering overeenkomst).
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van LETS SN (uitvoering overeenkomst).
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene).
 • De verzekering van LETS-activiteiten en -transacties (toestemming betrokkene).
 • De uitwerking van een vrijwilligersbeleid (gerechtvaardigd belang).
 • Het uitschrijven van kwijtschriften voor gedane giften (wettelijke verplichting).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, gsm- of telefoonnummer, e-mail.
 • Naam van jouw LETS-groep.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
▪ Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting).
▪ Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
▪ Het verzekeren van LETS-activiteiten en –transacties.
▪ Het verlenen van fiscale attestering voor gedane giften.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

LETS SN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

De huidige versie van de LETS SN privacyverklaring dateert van 10 november 2019.
LETS SN kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de LETS SN-site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van LETS-groepen, overheden, instanties of organisaties, en kan u worden verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. LETS SN beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. LETS SN aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. Als u op uw eigen website hyperlinks wilt
aanbrengen naar (onderdelen van) de LETS SN-site, vragen wij u om eerst contact op te nemen met info.lets.sintniklaas[at]gmail.com .

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Foto’s op de LETS SN-site waarbij mensen in groep worden afgebeeld kunnen gebruikt worden mits bronvermelding. Foto’s op de LETS SN-site waarbij mensen individueel worden afgebeeld, kunnen gebruikt worden mits voorafgaande toestemming. Voor het gebruik of de reproductie van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met info.lets.sintniklaas[at]gmail.com .
LETS SN behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan LETS SN bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. LETS SN wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. LETS SN mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat LETS SN de ideeën, concepten, kennis en technieken vervat in uw reacties kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Dendermonde, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Opgemaakt november 2019

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: