LETS Sint-Niklaas

Spelregels

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

LETS SINT-NIKLAAS

1. Omschrijving LETS

LETS (Local Exchange Trading System) is een systeem van ruilhandel. Binnen de LETSkring ruilen de leden goederen en diensten tegen waardering. Het is geen vervanging van het traditioneel geldcircuit, maar een aanvulling hierop. LETS Sint-Niklaas staat open voor iedereen ongeacht leeftijd, geslacht, woonplaats, religie of afkomst.

2. Lidmaatschap

2.1 lid

Zowel natuurlijke personen als verenigingen kunnen lid worden van LETS Sint-Niklaas, voor zover zij de principes van LETS respecteren en de doelstellingen van deze verenigingen niet in strijd zijn met die van de feitelijk vereniging.
Gezinsleden die gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres kunnen onder eenzelfde lidnummer lid zijn van de vereniging.

2.2 begin lidmaatschap

Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich kandidaat stellen door het online-inschrijvingsformulier in te vullen. Hier wordt direct gepeild naar de motivatie, hoe iemand LETS kent en een korte persoonlijke lijst van vraag en aanbod opgesteld. Daarna neemt iemand van het onthaalteam contact met de kandidaat voor een onthaalgesprek. Dit zal plaatsvinden bij voldoende geïnteresseerden. Op dit onthaalgesprek wordt de inschrijving vervolledigd indien de kandidaat lid wenst te worden. De kandidaat dient op dit moment een waarborg van 20 euro of 5 euro voor wie een kansenpas of een uitkering heeft, te betalen. Een bewijs van overschrijving voorleggen is voldoende. Pas na het betalen van het voorschot, kan iemand beginnen LETSen. Over een afbetalingsplan van de waarborg kan gesproken worden tijdens het onthaalgesprek. Bij een afbetalingsplan kan het lid beginnen LETSen na betaling van de eerste schijf. Bij de start krijgt een nieuw lid 100 stafkes.
Het huishoudelijk reglement dient (digitaal) ondertekend te worden.

Rekeningnummer: IBAN BE51 7512 0471 1062, BIC AXABBE22 van LETS Sint-Niklaas, Hemelaerstraat 53, 9100 Sint-Niklaas

2.3 einde lidmaatschap

Een lid kan zijn lidmaatschap beëindigen op het moment dat hij uitstapt met een positief saldo, zijnde +100 of meer, door dit te melden aan het secretariaat. Een reden opgeven is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Slechts met een positief saldo (+100 stafkes) krijgt een lid zijn waarborg terug. Een lid dat stopt, kan nadien opnieuw aansluiten mits hij opnieuw de procedure van lidmaatschap volgt. Ook de kerngroep kan een einde maken aan het lidmaatschap maken. (zie punt 8)

2.4 minderjarigen

Minderjarigen kunnen vanaf 16 jaar individueel lid worden mits toestemming van hun ouders. De ouders zijn wel verantwoordelijk voor de transacties die de minderjarige uitvoert. Minderjarigen moeten bij elke transactie melden dat ze minderjarig zijn. De minderjarige valt niet onder het toezicht van de LETSer voor wie de transactie is. Deze LETSer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het functioneren van de minderjarige. Deze regeling geldt ook voor de minderjarige kinderen van leden.

2.5 rechten en plichten van leden

Door lid te worden, gaat het lid akkoord met de basisprincipes van LETS en LETS Sint-Niklaas in het bijzonder. (zie punt 1)

Een lid maakt zelf een lijst op met zijn vraag en aanbod en engageert zich om deze lijst regelmatig aan te passen. Het staat een lid vrij om op de lijst te plaatsen wat hij zelf wilt (uitgezonderd illegale activiteiten en activiteiten die je beroepshalve uitoefent). Deze lijst is niet bindend, dit wil zeggen dat een lid niet verplicht is in te gaan op een vraag van een medeLETSer. Een lid beslist zelf of hij een transactie op een vraag of een aanbod wilt of niet. Bijgevolg kan hij ook geen andere LETSer verplichten om iets te doen of iets te verLETSen.

Een lid kan zijn lidmaatschap tijdelijk bevriezen. Dan blijft hij in het systeem ingeschreven, maar hij ontvangt geen mails meer en kan geen LETStransacties meer doen. Deze keuze is een goede oplossing is voor wie tijdelijk (langer dan een half jaar) geen tijd meer heeft om zich met LETS bezig te houden. Om opnieuw actief lid te worden, volstaat het aan het secretariaat te laten weten dat het lid opnieuw actief wil zijn.

Ieder lid draagt een bijdrage in stafkes aan het secretariaat af zodat het saldo van het secretariaat terug aangevuld wordt tot 0. Deze bijdrage wordt geïnd na een ledenvergadering, die normaal gezien jaarlijks plaats vindt. De berekening van de ledenbijdrage gebeurt als volgt: Iedereen die lid was in het voorgaande jaar (dus tot en met nieuwe leden van eind december) draagt bij om de uitgaven (de minstand) van het secretariaat op 1 januari van het nieuwe jaar, tot 0 te brengen.

Bij problemen is het lid verplicht deze te melden aan het secretariaat of een kernlid, zelfs als deze conflicten onderling opgelost zijn. (zie ook punt 8)

2.6 Bij werkloosheid, brugpensioen of invaliditeit

Een werkloos of een bruggepensioneerd lid geeft zijn LETSactiviteit aan via het formulier C45B. Er werd door de RVA een erkenningsnummer voor LETS VLAANDEREN vzw toegekend dat vermeld wordt op het document bij het invullen van de aanvraag: Y02/072010/2010-28/45bis

Een geïnteresseerd LETSer  met statuut  ziekte of invaliditeit vraagt aan zijn adviserend geneesheer  de toestemming om te mogen letsen.

3. Transacties

3.1 eenheid van waardering

De transacties zijn gebaseerd op waardering. De waardering wordt niet in geld, maar in stafkes uitgedrukt. “Zoals Sinterklaas op zijn staf steunt, zo leunen LETS’ers op elkaar.” Een uur werken voor een andere LETSer komt overeen met twintig stafkes. Na overleg met de andere partij kan hier in uitzonderlijke gevallen van afgeweken worden.

Wie werkt voor het goed functioneren van de groep, wordt vergoed door het secretariaat. Daar is het tarief doorgaans 10 stafkes voor een uur werk, of wordt gewerkt met een vooraf bepaald forfait. Vraag hiernaar indien dit vooraf niet duidelijk is!

Voor babysitten wordt een onderscheid gemaakt tussen een actieve of passieve babysit. Wanneer een LETSer thuiswacht terwijl de kinderen in bed liggen, zonder huishoudelijke of andere LETStaken, dan is dit een passieve babysit. Deze wordt gewaardeerd aan 10 stafkes per uur. Uiteraard is een combinatie van tarieven mogelijk, naar analogie met de uren actieve en passieve babysit.

Het is niet toegelaten om stafkes te ruilen tegen geld. Door stafkes te ruilen voor euro’s (of andersom) verliest LETS haar waarde als aanvulling en is er geen verschil meer met het traditioneel geldcircuit.

Een LETSer mag wel de gemaakte onkosten (grondstoffen, vervoerskosten …) aanrekenen in euro na overleg (vooraf!) met de andere partij. Als bij een transactie geld wordt gevraagd, dan moet dit uitdrukkelijk in de vraag en het aanbod staan. Het is aangeraden om deze onkosten te bewijzen met een aankoopticket. Indien dit niet kan, heeft de andere partij het recht te weigeren in euro’s te betalen. Voor materialen die een lid heeft staan en waarvoor hij zelf euro’s heeft betaald, maar waarvan het betalingsbewijs ontbreekt, mag hij, in overleg met de andere partij, stafkes vragen. Enkel de gebruikte hoeveelheden kunnen aangerekend worden. Contacteer het secretariaat bij discussie of twijfel.

Voor vervoer kunnen LETSers een keuze maken tussen 0,20 euro of 1 stafke per km. De tijd wordt daarnaast aan het gewone tarief van 20 stafkes per uur gerekend. Keuze van waardering dient op voorhand afgesproken te worden door de twee partijen.

Voor klussen voorziet de LETSer waarvoor de klussen worden uitgevoerd, zelf het nodige materiaal. Ook goederen worden tegen stafkes verruild. Er is ook een categorie ‘gratis’. Hier kan een lid bonnen aanbieden. Kortingsbonnen die iemand zelf gekregen heeft, kunnen niet verLETSt worden. Deze worden gratis aangeboden. Eventueel kunnen er wel stafkes gevraagd worden wanneer het lid de bonnen ter plaatse aflevert.

Het is verboden om stafkes te geven aan iemand zonder dat er een prestatie tegenover staat. Net zo min mogen stafkes uitgesteld overgeschreven worden. Deze praktijken worden soms toegepast wanneer iemand de bovengrens van het aantal stafkes bereikt. Deze praktijken zijn niet toegestaan.

Alle transacties van stafkes worden bijgehouden in statistieken. Het is van belang dat transacties correct geregistreerd worden.

Bij de transacties is het ook belangrijk te vermelden of het over goederen of diensten gaat. De verzekering is immers gebaseerd op het aantal uren die gepresteerd worden in diensten.

3.2 het elektronisch gebeuren

3.2.1 eLAND

Bij inschrijving krijgt een nieuw lid uitleg over de werking van eLAND. Regelmatig organiseert LETS een opleiding over de werking van eLAS. Bij vragen kan een lid terecht bij het secretariaat. Leden die geen internettoegang of computerkennis hebben, kunnen de transacties op papier of telefonisch doorgeven, of spreken af bij een lid bij hen in de buurt om dit daar te doen. Tijdens de openingsuren van Den Durpel en de Springplank, kunnen leden aan een medewerker daar hulp vragen om op eLAND te geraken.

3.2.2 mailing

Nieuwsbrieven, dringende zaken aangaande ‘vraag en aanbod’ en activiteiten worden via mail gestuurd. Internettoegang, basisopleidingen internet en het aanvragen van een e-mailadres kan via LETSleden. (zie vraag- en aanbodlijst). Papieren versies van nieuwsbrieven en waarderingslijsten zijn verkrijgbaar in bij het secretariaat op aanvraag.

Niet LETS-gerelateerde activiteiten en vragen moeten in de onderwerpsregel voorafgegaan worden door [OT]. Dit staat voor ‘off topic’.

Via de mailing leden@LETSsint-niklaas.be worden dringende zaken aangaande ‘vraag en aanbod’ of activiteiten van LETSleden doorgelaten. Alle andere zaken aangaande ‘vraag en aanbod’ horen op eLAND. Heeft een LETSer iets eerst op eLAND gezet maar komt er geen reactie, dan kan hij het toch nog doormailen naar de lijst, mits vermelding van de reden waarom het via de mailinglijst gaat, zo niet wordt het tegengehouden.

Een lid kan zelf ten allen tijde de frequentie van mails die hij krijgt aanpassen naar: – alle mails komen individueel binnen in de mailbox. Dit is standaard zo ingesteld; – wie met vakantie is, kan de ontvangst van mail op ‘uit’ zetten; – de mails kunnen ook gebundeld ontvangen worden (gewoonlijk is dit 1 per dag); – mails die iemand zelf stuurt, ontvangt hij niet. Dit kan op de mailing anders ingesteld worden; – afmelden van de mailing kan ook. Opnieuw inschrijven moet wel via het secretariaat verlopen. Een lid kan hier ook instellen dat hij geen [OT]-mails wenst te ontvangen.
Iedereen ontvangt de instellingen en de pagina waar hij moet zijn in de welkomstmail van het systeem. Bewaar deze mail (tenzij een lid aanduidt dat hij deze login- mail maandelijks wil ontvangen).

3.3 schade of letsels

Alle transacties gebeuren op eigen risico. LETS Sint-Niklaas is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of letsels tijdens het uitvoeren van de transactie. Bij misbruiken of wettelijke overtredingen kan een lid de hulp inroepen van het secretariaat.

LETS Sint-Niklaas beschikt over een verzekering georganiseerd vrijwilligerswerk waar de leden een beroep op kunnen doen bij eventuele schade. Deze verzekering wordt slechts aangesproken wanneer het lid niet beschikt over een eigen familiale verzekering. Voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid geldt een franchise in stoffelijke schade van 123,95 euro; voor rechtsbijstand geldt een franchise van 250 euro per schadegeval. De franchise wordt vergoed door wie de schade heeft verricht.

4. Open boekhouding

Elk lid heeft een rekening waarop het saldo in stafkes wordt bijgehouden. Dit saldo kan je elektronisch raadplegen of opvragen bij het secretariaat. LETS Sint-Niklaas werkt met een open boekhouding, dit wil zeggen dat elk lid elke transactie kan zien.

Het saldo kan zowel negatief als positief zijn. Een lid hoeft geen positief saldo te hebben om transacties uit te kunnen voeren. Ook als iemand negatief staat, kan het lid LETSen. Er wordt geen rente of interest berekend. Het eerste jaar kan een lid tot -200 en maximum +700 stafkes gaan. Vanaf het tweede jaar kan een LETSer tot -500 en +700 stafkes gaan.

Wie de grenzen overschrijdt, kan zelf geen stafkes meer overschrijven in het geval van meer dan de geldende minlimiet, of kan een ander lid geen stafkes meer overschrijven bij de pluslimiet. Gebeurde transacties moeten echter toch overgeschreven worden. Dit kan het secretariaat doen.

Wie meer dan 700 stafkes heeft, krijgt 3 maanden de tijd om terug onder de limiet te komen. Indien er na die 3 maanden nog stafkes boven de 700 staan, worden deze afgeroomd. Alles wat meer dan 700 is, gaat naar het secretariaat. In het geval iemand lager dan -200 (het eerste jaar) of lager dan -500 staat, kan hij geen stafkes meer uitgeven. In uitzonderlijke gevallen en mits goede argumentatie kan de kern na overleg beslissen om iemands minimum of maximum aan te passen.

Een nieuw lid krijgt na betaling van de waarborg, 100 stafkes. Bij uitstap moet de stand op minimum 100 stafkes staan.

5. Organisatie van LETS Sint-Niklaas

Alle praktische zaken, de administratie, de communicatie (met de leden, andere LETSkringen en de buitenwereld) en de informatica worden door leden die hiervoor zin hebben geregeld.

Sinds het wegvallen van de coördinator is de organisatie van LETS Sint-Niklaas zoekend naar een nieuwe structuur. Wie zin heeft om LETS Sint-Niklaas mee te dragen, neemt contact op met het secretariaat.

Vacatures

  • leden die de zorg voor de integratie en diversiteit in de groep en alles wat daarbij komt kijken ter harte nemen.
  • leden die ongeveer maandelijks willen samenkomen om beslissingen te nemen over de werking (en eventuele veranderingen) van LETS Sint-Niklaas. Deze leden bereiden samen met het secretariaat de (in principe) jaarlijkse ledenvergadering voor.
  • leden die evenementen en activiteiten willen organiseren.
  • leden die eLAND-lessen en computervaardigheid willen geven
  • versterking voor werkgroep LETSklets
  • leden die zin hebben om een nieuwsbrief te maken

6. LETSactiviteiten

Elk lid kan ook op eigen initiatief evenementen organiseren. Er is een draaiboek ter beschikking voor elk lid dat kan helpen bij de organisatie.

3 à 4 keer per jaar is er een LETSklets, waar letsers elkaar beter kunnen leren kennen en zaken kunnen ruilen.

Jaarfeest voor de leden.

Ingang in stafkes kan gevraagd worden.

7. Wet op privacy

De persoonlijke gegevens van de leden worden enkel door LETS Sint-Niklaas en andere LETSkringen gebruikt. LETS verkoopt geen gegevens door aan derden. Alleen leden kunnen de ledenlijst inkijken. De adressenlijst van de leden mag enkel door andere leden gebruikt worden. Geen enkel lid geeft de adressen door aan anderen die geen lid zijn van LETS Sint-Niklaas. Bij overtreding hiervan wordt het lidmaatschap stopgezet. Commerciële mailings zijn niet toegelaten. Bij klachten volgt er een sanctie (gaande van het betalen van een boete in stafkes tot schorsing). De kern bepaalt de sanctie nadat ze alle partijen heeft gehoord.

Beeldmateriaal kan gebruikt worden ter promotie van LETS. Wie dit niet wil, moet er zelf over waken niet in beeld te komen wanneer foto’s gemaakt worden. Wie op de website of facebook foto’s ziet waarop hij staat zonder dat hij dat wil, geeft een seintje aan het secretariaat. De foto zal dan onmiddellijk verwijderd worden.

8. Misbruiken en sancties

Elk lid heeft de plicht om problemen te melden aan het secretariaat. Bij misbruiken kan de kern sancties treffen. Dit kan gaan van het betalen van een boete, in stafkes of euro’s aan LETS Sint-Niklaas of de benadeelde partij, tot schorsing. De sanctie wordt bepaald nadat de kern alle betrokken partijen heeft gehoord.

9. Vragen of opmerkingen

Elk lid kan met al zijn vragen of opmerkingen bij het secretariaat terecht. Indien nodig zal het secretariaat de vragen of opmerkingen doorgeven aan andere betrokkenen, of aan de kern. De contactgegevens van het secretariaat vind je op eLAND.

Akkoordverklaring met het reglement

Elk lid moet aangeven dit reglement te hebben ontvangen en gelezen en er zich akkoord mee verklaren. Nieuwe leden kunnen zich met dit reglement akkoord verklaren door dit aan te duiden op de inschrijvingsfiche.

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: