LETS Sint-Niklaas

Spelregels

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
LETS SINT-NIKLAAS (editie okt. 2022)

1. Omschrijving LETS

LETS (Local Exchange Trading System) is een systeem van ruilhandel. Binnen de LETSkring ruilen de leden goederen en diensten tegen waardering. Het is geen vervanging van het traditioneel geldcircuit, maar een aanvulling hierop. LETS Sint-Niklaas staat open voor iedereen ongeacht leeftijd, geslacht, woonplaats, religie of afkomst.
LETS gaat over verbondenheid: het creëert een netwerk van mensen waarop je beroep kan doen voor allerlei soorten diensten of ruilhandel. We willen tot slot het belang van deelname aan activiteiten onderstrepen, omdat dat dé manier is om andere leden te leren kennen, waardoor het effectieve ruilen vlotter zal gaan.

2. Lidmaatschap

2.1 lid

Iedereen die zich aansluit bij LETS Sint-Niklaas wordt als lid beschouwd. Zowel een natuurlijk persoon, een gezin, een groep als een vereniging kan zich aansluiten.

Vanaf 2024 vragen we een jaarlijks lidgeld van 5 euro per jaar. Te betalen jaarlijks in de maand januari, bij voorkeur via overschrijving met vermelding van je lidnummer (LSNxxx). Wie het financieel minder breed heeft mag ook 2 euro betalen. Wie het ruimer heeft mag een solidariteitsbijdrage van 10 euro betalen. Met dit jaarlijks lidgeld wordt de verzekering betaald alsook de kosten van bijeenkomsten.

2.2 begin lidmaatschap

Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich kandidaat stellen door het online-inschrijvingsformulier in te vullen. Hier wordt direct gepeild naar de motivatie, hoe iemand LETS kent en enkele persoonlijke vragen over vraag en aanbod, deelname aan activiteiten en peter/meterschap. Daarna, binnen de 3 maanden, neemt iemand van de kerngroep contact met de kandidaat voor een onthaalgesprek. Op dit onthaalgesprek wordt de inschrijving vervolledigd indien de kandidaat lid wenst te worden. De kandidaat dient op dit moment een waarborg van 20 euro of 5 euro voor wie een kansenpas of een uitkering heeft, te betalen. Je kan deze ook storten op onze rekening bij Triodos: rekeningnummer BE28 5230 8098 9520. Een bewijs van overschrijving voorleggen is voldoende. Pas na het betalen van het voorschot, kan iemand beginnen LETSen.
Bij de start krijgt een nieuw lid 100 stafkes.

Als je op het inschrijvingsformulier hebt aangeduid dat je graag een meter/peter hebt, zal de jou toegewezen persoon snel contact met jou opnemen. Hij/zij zal je ook persoonlijk uitnodigen om samen deel te nemen aan een LETS-activiteit én om je eerste transactie te doen. Het peter/meterschap is een systeem dat een ‘ancien’ een nieuw lid gedurende 1 jaar opvolgt.

2.3 einde lidmaatschap

Een lid kan zijn lidmaatschap beëindigen op het moment dat hij uitstapt met een positief saldo, zijnde +100, door dit te melden aan de kern of op info[punt]lets[punt]sintniklaas[at]gmail[punt]com. Een reden opgeven is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Slechts met een positief saldo (+100 stafkes) krijgt een lid zijn waarborg terug. Een lid dat stopt, kan nadien opnieuw aansluiten mits hij opnieuw de procedure van lidmaatschap volgt.
Ook de kerngroep kan een einde maken aan het lidmaatschap maken. (zie punt 8)

2.4 minderjarigen

Minderjarigen kunnen vanaf 16 jaar individueel lid worden mits toestemming van hun ouders. De ouders zijn wel verantwoordelijk voor de transacties die de minderjarige uitvoert. Minderjarigen moeten bij elke transactie melden dat ze minderjarig zijn. De minderjarige valt niet onder het toezicht van de LETSer voor wie de transactie is. Deze LETSer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het functioneren van de minderjarige. Deze regeling geldt ook voor de minderjarige kinderen van leden.

2.5 rechten en plichten van leden

Door lid te worden, gaat het lid akkoord met de basisprincipes van LETS en LETS Sint-Niklaas in het bijzonder. (zie punt 1)

Een lid maakt zelf een lijst op met zijn vraag en aanbod en engageert zich om deze lijst regelmatig aan te passen. Het staat een lid vrij om op de lijst te plaatsen wat hij zelf wilt (uitgezonderd illegale activiteiten en activiteiten die je beroepshalve uitoefent). Deze lijst is niet bindend, dit wil zeggen dat een lid niet verplicht is in te gaan op een vraag van een medeLETSer. Een lid beslist zelf of hij een transactie op een vraag of een aanbod wilt of niet. Bijgevolg kan hij ook geen andere LETSer verplichten om iets te doen of iets te verLETSen.
Een lid kan zijn lidmaatschap tijdelijk bevriezen. Dan blijft hij in het systeem ingeschreven, maar hij ontvangt geen mails meer en kan geen LETStransacties meer doen. Deze keuze is een goede oplossing is voor wie tijdelijk (langer dan een half jaar) geen tijd meer heeft om zich met LETS bezig te houden. Om opnieuw actief lid te worden, volstaat het aan het de kern te laten weten dat het lid opnieuw actief wil zijn door dit te mailen naar info[punt]lets[punt]sintniklaas]at]gmail[punt]com .
Ieder lid draagt jaarlijks een bijdrage van 10 stafkes aan het secretariaat af zodat het saldo van het secretariaat jaarlijks aangevuld wordt.

Elk nieuw lid wordt tijdens het 1e  jaar lidmaatschap verwacht op minstens één LETS-activiteit. Van elk nieuw lid wordt minstens 1 transactie gevraagd het 1e jaar. 

Bij problemen is het lid verplicht deze te melden aan de kerngroep, zelfs als deze conflicten onderling opgelost zijn. Deze problemen kunnen ook anoniem gemeld worden. (zie ook punt 8)

2.6 meter/peterschap

Elk lid kan peter of meter worden van andere leden. 

Nieuwe leden duiden op het inschrijvingsformulier aan of ze een peter/meter wensen.

Leden die al langer lid zijn, maar eerder passief, kunnen een peter/meter aanvragen. Een peter/meter moedigt een ander lid aan om actief te zijn bij LETS. Hij/zij gaat samen met een (nieuw) lid naar een (eerste) activiteit, stimuleert een  nieuw of ‘slapend’ lid om een transactie te doen, denkt mee na over mogelijke vraag/aanbod van het (nieuw) lid. 

Een meter/peter zorgt voor meer ‘bindweefsel’ of verbondenheid zodat het systeem ten volle tot zijn recht kan komen.

3. Transacties

3.1 eenheid van waardering

De transacties zijn gebaseerd op waardering. De waardering wordt niet in geld, maar in stafkes uitgedrukt. “Zoals Sinterklaas op zijn staf steunt, zo leunen LETS’ers op elkaar.” Een uur werken voor een andere LETSer komt overeen met twintig stafkes. Na overleg met de andere partij kan hier in uitzonderlijke gevallen van afgeweken worden.
Wie werkt voor het goed functioneren van de groep, wordt vergoed door het secretariaat. Daar is het tarief doorgaans 10 stafkes voor een uur werk, tenzij anders aangegeven. Deze taken en opdrachten staan beschreven in de bijlage van dit huishoudelijk reglement.
Voor babysitten wordt een onderscheid gemaakt tussen een actieve of passieve babysit. Wanneer een LETSer thuiswacht terwijl de kinderen in bed liggen, zonder huishoudelijke of andere LETStaken, dan is dit een passieve babysit. Deze wordt gewaardeerd aan 10 stafkes per uur. Uiteraard is een combinatie van tarieven mogelijk, naar analogie met de uren actieve en passieve babysit.
Het is niet toegelaten om stafkes te ruilen tegen geld. Door stafkes te ruilen voor euro’s (of andersom) verliest LETS haar waarde als aanvulling en is er geen verschil meer met het traditioneel geldcircuit. Een LETSer mag wel de gemaakte onkosten (grondstoffen, vervoerskosten …) aanrekenen in euro na overleg met de andere partij. Als bij een transactie geld wordt gevraagd, dan moet dit uitdrukkelijk in de vraag en het aanbod staan.
Het is aangeraden om deze onkosten te bewijzen met een aankoopticket. Indien dit niet kan, heeft de andere partij het recht te weigeren in euro’s te betalen. Voor materialen die een lid heeft staan en waarvoor hij zelf euro’s heeft betaald, maar waarvan het betalingsbewijs ontbreekt, mag hij, in overleg met de andere partij, stafkes vragen. Enkel de gebruikte hoeveelheden kunnen aangerekend worden. Contacteer een kernlid bij discussie of twijfel.
Voor vervoer kunnen LETSers een keuze maken tussen €0,25 of 1 stafke per km. De tijd wordt daarnaast aan het gewone tarief van 20 stafkes per uur gerekend. Keuze van waardering dient op voorhand afgesproken te worden door de twee partijen.
Voor klussen voorziet de LETSer waarvoor de klussen worden uitgevoerd, zelf het nodige materiaal.
Ook goederen worden tegen stafkes verruild.
Er is ook een categorie ‘gratis’. Hier kan een lid bonnen aanbieden. Kortingsbonnen die iemand zelf gekregen heeft, kunnen niet verLETSt worden. Deze worden gratis aangeboden. Eventueel kunnen er wel stafkes gevraagd worden wanneer het lid de bonnen ter plaatse aflevert.
Het is verboden om stafkes te geven aan iemand zonder dat er een prestatie tegenover staat. Net zo min mogen stafkes uitgesteld overgeschreven worden. Deze praktijken worden soms toegepast wanneer iemand de bovengrens van het aantal stafkes bereikt. Deze praktijken zijn niet toegestaan.
Alle transacties van stafkes worden bijgehouden in statistieken. Het is van belang dat transacties correct geregistreerd worden. Bij de transacties is het ook belangrijk te vermelden of het over goederen of
diensten gaat. De verzekering is immers gebaseerd op het gemiddeld aantal uren die gepresteerd worden in diensten.

3.2 het elektronisch gebeuren

3.2.1 LETS C

Bij inschrijving krijgt een nieuw lid uitleg over de werking van LETS C. Bij je inschrijving krijg je een les hoe te werken met LETS C en krijg je eveneens een korte handleiding mee. Bij vragen kan een lid terecht bij de kern. Mocht je nog extra vragen hebben met betrekking tot LETS C: enkele letsers bieden dit aan. (zie ook punt 4)

3.2.2 mailing

Nieuwsbrieven, dringende zaken aangaande ‘vraag en aanbod’ en activiteiten worden via mail gestuurd. Internettoegang, basisopleidingen internet en het aanvragen van een e-mailadres kan via LETSleden (zie vraag- en aanbodlijst).
Leden die geen internettoegang of computer hebben, kunnen een laptop en internet gebruiken in Galerie Wulder, Stationsstraat 30, 9100 Sint-Niklaas tegen een vergoeding in stafkes.

3.3 schade of letsels

Alle transacties gebeuren op eigen risico. LETS Sint-Niklaas is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of letsels tijdens het uitvoeren van de transactie. Bij misbruiken of wettelijke overtredingen kan een lid de hulp inroepen van een kernlid.

LETS Sint-Niklaas beschikt over een verzekering georganiseerd vrijwilligerswerk waar de leden een beroep op kunnen doen bij eventuele schade. Deze verzekering wordt slechts aangesproken wanneer het lid niet beschikt over een eigen familiale verzekering. Voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid geldt een franchise in stoffelijke schade van 123,95 euro; voor rechtsbijstand geldt een franchise van 250 euro per schadegeval. De franchise wordt vergoed door wie de schade heeft verricht.

4. Open boekhouding

4.1 Lets C

Elk lid heeft een rekening waarop het saldo in stafkes wordt bijgehouden. Dit saldo kan je elektronisch raadplegen via LETS C (spreek uit als lets sie of see)
LETS Sint-Niklaas werkt met een open boekhouding, dit wil zeggen dat elk lid elke transactie kan zien.
Het saldo kan zowel negatief als positief zijn. Een lid hoeft geen positief saldo te hebben om transacties uit te kunnen voeren. Ook als iemand negatief staat, kan het lid LETSen. Er wordt geen rente of interest berekend.
Het eerste jaar kan een lid tot -200 en maximum +700 stafkes gaan. Vanaf het tweede jaar kan een LETSer tot -500 en +700 stafkes gaan. Wie de grenzen overschrijdt, kan zelf geen stafkes meer overschrijven in het geval van meer dan de geldende minlimiet, of kan een ander lid geen stafkes meer overschrijven bij de pluslimiet. Gebeurde transacties moeten echter toch overgeschreven worden. Dit kan de kern doen. Wie meer dan 700 stafkes heeft, krijgt 3 maanden de tijd om terug onder de limiet te komen. Indien er na die 3 maanden nog stafkes boven de 700 staan, worden deze afgeroomd. Alles wat meer dan 700 is, gaat naar het secretariaat. In het geval iemand lager dan -200 (het eerste jaar) of lager dan -500 staat, kan hij geen stafkes meer uitgeven. In uitzonderlijke gevallen en mits goede argumentatie kan de kern na overleg beslissen om iemands minimum of maximum aan te passen.
Een nieuw lid krijgt na betaling van de waarborg, 100 stafkes. Bij uitstap moet de stand op minimum 100 stafkes staan.

4.2 Interlets

Je kan ook ‘interletsen’. Dat is een transactie doen met mensen uit een andere LETSgroep.
Volgende LETSgroepen werken ook met LetsC: Aalst, Aalter, Brussel, Dendermonde, Durme, Temse, Mechelen, Merelbeke, Oostende, Roeselare, Tielt, Westhoek en de groep LETS Vlaanderen. Met deze groepen kan je transacties regelen via de knop ‘Interlets’ in de menustructuur van LetsC.

Volgende LETSgroepen werken met eLAND: Antwerpen Stad, Brugge, Gent, Limburg, Turnhout, Zandland en Zele. Met deze groepen kan je transacties regelen via de knop ‘externe transactie’ in het menu van LetsC.

5. Kern

Alle praktische zaken, de administratie, de communicatie (met de leden, andere LETSkringen en de buitenwereld) en de informatica worden door de kern geregeld.

De kern bestaat uit 3 tot 8 personen die 2- maandelijks samenkomen.
Alle beslissingen over de werking (en eventuele veranderingen) worden door de kern genomen. De reacties van de leden op beslissingen worden besproken op de kernvergadering.
Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor de kern. Alle kandidaturen worden door de kern besproken en eventueel weerhouden.
De kern organiseert ook regelmatig evenementen en moedigt het organiseren van activiteiten door individuele leden aan. (zie punt 6)

6. LETSactiviteiten

De kern organiseert enkele activiteiten waaronder de kledingruil, potluck, ruilmarkt,… . Veel LETSers zijn ook actief op het Repair Café en het Geefplein, waardoor ook dit activiteiten zijn waar je andere LETSers kan ontmoeten.
Elk lid kan ook op eigen initiatief evenementen organiseren. Er is een draaiboek ter beschikking voor elk lid dat kan helpen bij de organisatie.

7. Wet op privacy

De persoonlijke gegevens van de leden worden enkel door LETS Sint-Niklaas en andere LETSkringen gebruikt. LETS verkoopt geen gegevens door aan derden. Alleen leden kunnen de ledenlijst inkijken.

De adressenlijst van de leden mag enkel door andere leden gebruikt worden. Geen enkel lid geeft de adressen door aan anderen die geen lid zijn van LETS Sint-Niklaas. Bij overtreding hiervan wordt het lidmaatschap stopgezet.
Commerciële mailings zijn niet toegelaten. Bij klachten volgt er een sanctie (gaande van het betalen van een boete in stafkes tot schorsing). De kern bepaalt de sanctie nadat ze alle partijen heeft gehoord.

Beeldmateriaal kan gebruikt worden ter promotie van LETS. Wie dit niet wil, moet er zelf over waken niet in beeld te komen wanneer foto’s gemaakt worden. Wie op de website of facebook foto’s ziet waarop hij staat zonder dat hij dat wil, geeft een seintje aan de kern. De foto zal dan onmiddellijk verwijderd worden.

8. Misbruiken en sancties

Elk lid heeft de plicht om problemen te melden. Dit kan desnoods anoniem, bij de kern. Bij misbruiken kan de kern sancties treffen. Dit kan gaan van het betalen van een boete, in stafkes of euro’s aan LETS Sint-Niklaas of de benadeelde partij, tot schorsing. De sanctie wordt bepaald nadat de kern alle betrokken partijen heeft gehoord.

9. Vragen of opmerkingen

Elk lid kan met al zijn vragen of opmerkingen bij elk kernlid terecht. Indien nodig zal dit kernlid de vragen of opmerkingen doorgeven aan de andere kernleden op de kernvergadering.
De contactgegevens van de huidige kern zijn:
info[punt]lets[punt]sintniklaas[at]gmail[punt]com

Akkoordverklaring met het reglement

Elk lid moet aangeven dit reglement te hebben ontvangen en gelezen en er zich akkoord mee verklaren. Nieuwe leden kunnen zich met dit reglement akkoord verklaren door dit aan te duiden op de inschrijvingsfiche.

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: